Bungalow beschikbaar

Privacyverklaring bungalowpark Jamarco

Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.
Deze verklaring is opgesteld op 25 mei 2018 door Camping en Bungalowpark Jamarco.

 
Welke persoonsgegevens verzamelen we? 
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Email adres

 
In ons privacy beleid is vastgelegd hoe Jamarco met deze persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen. 
 
Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig? 

Wij gebruiken deze gegevens voor: 

• Het verwerken van uw gegevens bij het maken van een huurcontract voor
het reserveren van een kampeerplaats en/of een vakantie bungalow.
• Voor het verstrekken van informatie
• Toegangscontrole
• Communicatie met onze gasten
• Het communiceren over vragen en/of klachten
• Nakomen van wettelijke verplichtingen

 
Hoe gebruiken we persoonsgegevens 
Jamarco verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij verstrekken nooit zonder toestemming gegevens van gasten, medewerkers of andere relaties. 
 
Nieuwsbrief en Acties 
Wij houden onze gasten 4 x per jaar op de hoogte via e-mail. 
 
Digitale media en beeldmateriaal 
Wij maken binnen onze organisatie geen camera opnamen. Wij maken ook geen ongevraagde foto’s of film van mensen die daarop herkenbaar in beeld zijn gebracht. 
 
Geheimhouding 
Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens gaat daar zorgvuldig mee om en heeft een privacy verklaring ondertekend. 
 
Toegang tot gegevens 
Alleen medewerkers die dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben krijgen toegang tot gegevens voor zover zij deze nodig hebben. 
 
Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn. 
 
Beveiliging 
Wij nemen organisatorische technische beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.  
 

Gegevens delen met andere organisaties 
Jamarco gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om gegevens te delen met partijen die werkzaamheden voor ons verrichten. Met deze partijen sluiten wij een bewerkersovereenkomst waarin staat waarvoor zij deze gegevens mogen gebruiken en hoe zij ermee om moeten gaan. Ook dienen zij de gegevens te beveiligen. 
  
Welke rechten heeft u 
Verzoeken tot inzage in de persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij Jamarco,
Voorweg 47, 1871 CL Schoorl.
Elk natuurlijk rechtspersoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens. 

De navolgende gegevens zullen niet worden verstrekt: 
• Persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik
• Persoonsgegevens van derden
• Persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art.23 AVG. 
 
Het recht van verwijdering 
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor de belastingdienst. 
  

Persoonsgegevens en digitale media 
Bij het invullen van een contactformulier op de website of het sturen van een E-mail worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor het afhandelen van de vraag.  
De verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden bewaard. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Wij helpen u graag als uw klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de Privacy wetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezicht houder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Wijziging in deze privacy verklaring 
Jamarco kan wijzigingen aanbrengen in deze privacy verklaring.  

Bungalow beschikbaar
Bekijk het overzicht

Aanbiedingen
Bekijk het overzicht